Termes i condicions

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

La utilització de la pàgina web www.raquelsala.com (la “Pàgina Web“) i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquesta pàgina web es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (els “termes i condicions d’ús“). Sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquests Termes i Condicions d’Ús no són de la seva conformitat, preguem no faci ús d’aquesta pàgina web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (el “usuari“) i implica l’acceptació dels termes legals recollits en aquests termes i Condicions d’Ús.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests Termes i Condicions d’Ús poden canviar, de manera que l’Usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou la pàgina web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, els Termes i Condicions d’Ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la pàgina web i que hauran de ser acceptats per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tots els continguts de la pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, el disseny de la pàgina web, el seu codi font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius (els “Continguts“), pertanyen als seus respectius autors i estan protegits per els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD“) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de dades o “RGPD“) li facilitem més informació sobre les seves dades:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES SEVES DADES

Raquel Sala SL – 77061237J – Rambla Vayreda 49 – 08850 Gavà (Barcelona)

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES

Les dades que ens ha facilitat opcionalment ens serveixen per:

Comunicar-nos amb Vostè en respostes a consultes, comentaris o incidències sobre alguns dels serveis que oferim.

Oferir-li nous productes, serveis o ofertes especials que considerem puguin ser del seu interès.

QUANT DE TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES

Les seves dades formen part del nostre fitxer durant tot el temps perquè puguem tenir una relació comercial.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES

Raquel Sala SL mai comunicarà a cap tercer les seves dades sense una autorització expressa per part seva.

QUINS DRETS TÉ QUAN ENS DÓNA LES SEVES DADES

En la mesura que ens doni la seva autorització, l’informarem que les seves dades seran conservades en el fitxer de Raquel Sala SL per tal de fer un seguiment comercial i mantenir-lo informat d’aquells serveis i productes que puguin ser del seu interès, per correu postal, telefònicament, o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que vostè ens hagi facilitat.

Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament mitjançant fotocòpia del DNI a Raquel Sala SL indicant al sobre la referència: “Protecció de Dades”, en la següent adreça: rs@raquelsala.com 

Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de la Pàgina Web d’acord amb la Llei i amb els termes expressats en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsable del seu ús correcte. L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Raquel Sala SL, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els Continguts de la pàgina web i / o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant Raquel Sala SL de la seva actuació.

Exclusió de responsabilitat de RAQUEL SALA SL

Utilització incorrecta

Raquel Sala SL ha creat la pàgina web per donar a conèixer els seus serveis, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en aquests Termes i Condicions d’Ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la pàgina web és responsabilitat de l’Usuari, no sent responsable Raquel Sala SL per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Continguts

Raquel Sala SL farà tots els esforços perquè, en la mesura del possible, tots els Continguts de la seva pàgina web estiguin actualitzats i vigents; però, Raquel Sala SL no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té la pàgina web. Així mateix, Raquel Sala SL no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec, pel que no respondrà en cap cas dels danys, Continguts i indisponiblitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers. De conformitat amb l’anterior, en cap cas la pàgina web o els seus continguts constitueixen ni substitueixen cap tipus d’assessorament legal personalitzat.

Virus

Raquel Sala SL farà tots els esforços a aplicar les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam o qualsevol altre element informàtic nociu en la seva pàgina web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa Raquel Sala SL no assegura la total absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Raquel Sala SL no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics

Raquel Sala SL posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta pàgina web i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la pàgina web i els seus continguts.

En conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Raquel Sala SL.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present pàgina web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la pàgina web.